cypripedium_calceolus

Hình trên: Lan hài Cypripedium calceolus