DÂN CHƠI LAN

- Trang Web chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa lan và giới thiệu chế phẩm đặc biệt: HÙNG NGUYỄN - ĐÀ LẠT

Hoa lan Dendrobium (phần 4)

Dendrobium (phần 4)

Dendrobium sanderae  

Thân cây đng thng, mc thành tng cm ln, thân dài 30-100 cm, to 1 cm. Lá dài, màu xanh đm, dài 10 cm, rng 3 cm. Vòi hoa nh, phát xut nơi có lá, gn trên đu ca thân, có 8-10 hoa, màu trng tinh, mng như giy. Môi có nhng vch k màu đ tía phn chân và trên các thùy bên.

Có mt biến loài vi hoa ln, thường gi là var. major Hort ra hoa vào mùa xuân, trong khi đó var. parvifl orum Anschutz ex Quisumbing li ra hoa vào mùa thu.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa, trên đ cao 1.100-1.650 m, đo Luzon thuc Philippines.

 Dendrobium senile

Gi hành cũng như lá được bao bc bi mt lp lông dày màu trng. Gi hành ngn và to, dài 5-20 cm, to 1 cm. Có 5-6 lá, hình mũi mác, màu xanh xám, thuc loài rng lá theo mùa. Có 3-5 hoa, mc ra t phn trên ca các gi hành trưởng thành, màu vàng sáng. Mt trên phía trong hng và các thùy bên ca môi màu xanh.

Lan biu sinh, trong các khu rng trên núi vi mùa khô rõ rt và dưới ánh sáng mnh, trên đ cao 500-1.500 m, Lào, Myanmar, Thái-lan.

 Dendrobium smillieae

Ban đu gi hành đng thng, lâu dn chúng r xung, dài ti 100 cm, hình thành nhng cm ln. Lá dài 15 cm, rng 4 cm, hình mũi mác, nhn, sau 1 năm thì rng. Có 1-3 vòi hoa trên nhng thân đã rng lá, có nhiu hoa mc sít  nhau trong mt đon ngn trng ging như cái chi c chai. Hoa màu trng hoc hng. Đnh môi màu xanh bóng, th phn bi chim.

Lan biu sinh trong nhng khu rng nhiu mưa gn b bin và trên đá trong nhng khu rng thưa, trên đ cao 0-500 m, Australia, New Guinea, Molucacas, Silawesi.

Dendrobium speciosum   

Gi hành to, dài 30-60 cm, to 2-6 cm, hình thành nhng cm ln. Có 2-6 lá, lá dài và không rng theo mùa, dài 4-25 cm, rng 2-4 cm. Vòi hoa phát xut t đnh gi hành, thng đng hoc nm ngang, dài 60 cm, có ti 100 hoa. Hoa màu trng kem hoc vàng, hoa to 2,5-5 cm. Rt khác nhau trong cùng mt loài vì phm vi ca nó khá rng và có mt s biến loài đã được ghi nhn.

Là thch lan, có mt s trường hp là lan biu sinh, nhng khu vc mưa quanh năm, trên đ cao 0-1.200 m, Australia.

 Dendrobium spectabile

Gi hành hình tr, cũng có khi phn gc thì nh, phn trên n ra, gi hành dài 60 cm, to 2-3 cm, hình thành nhng cm ln. Có 4-6 lá, tp trung đnh ca thân, lá dai và không rng theo mùa, dài 18 cm, rng 5 cm. Vòi hoa đng thng, có ti 20 hoa, hoa to 4-8 cm. Tt c các b phn ca hoa đu quăn và xon li, hoa màu

xanh pha vàng, có nhng sc và chm màu ht d đm.

Lan biu sinh, dưới các tán cây trong rng, thnh thong thy chúng là thch lan, trong nhng rng vùng thp, m và nóng, nhng rng da và rng trên núi thp hơn, trên đ cao 0-1.000 m, New Guinea, đo Bougainville, qun đo Solomon, Vanuatu.

Dendrobium subclausum

Cùng loài: Dendrobium phlox Schlechter

Gi hành nh phân nhánh, thng đng hoc r xung, thường là dài 25-40 cm, có lá phn trên ca thân. Lá mng, rng theo mùa, dài 3,5-7,5 cm, rng 0,4-1,5 cm. Vòi hoa ngn mang trên nó 3-8 hoa, mc hai bên trên nhng thân đã rng lá. Hoa hình ng, dài 1-4 cm, màu vàng xn, vàng kim hoc màu cam, đôi khi có chi tiếging cái cm màu cam.

Lan biu sinh, trong các khu rng nhiu mưa trên núi quanh năm mây ph, hoc là đa lan trên các trin c trên núi cao và trên vách đá, trên đ cao 1.200-3.300 m, New Guinea.

 Dendrobium tangerinum

Gi hành đng thng, cao 75 cm, to 3 cm, lá mc na trên ca thân. Lá thuôn hoc hình ê-lip, dài 7-11 cm, rng 3-5 cm. Vòi hoa hướng lên trên, phát xut t gn ngn ca thân, có chng 15 hoa to, hoa có màu cam, xanh hoc nâu ng đ. Các lá đài rng hơn nhưng ngn hơn các cánh hoa, li hơi quăn. Môi hoa hp,

vi các tua màu đ ca hoa t đinh hương.

Lan biu sinh, trong các khu rng trên núi, gn b bin và trên đá, trên đ cao 0-400 m, Papua New Guinea.

Dendrobium teretifolium

Thân dài và phân nhánh, không khác so vi gi hành, hình thành nhng cm ln ti 3 m, r ch gc thân. Lá đơn, nhn, dài ti 60 cm. Vòi hoa hơi thng hoc cong, trên thân có 1-2 vòi hoa, mang 4-15 hoa. Hoa màu trng,

kem hoc vàng trông ging con nhn, to 3,5 cm.

Thùy gia ca môi có rim xếp nếp.

Lan biu sinh, trong các rng đước và rng trên núi, khu vc có nhiu ánh sáng, cũng mc trên đá na, đ cao 0-1.000 m Australia.

 Dendrobium tetragonum

Gi hành đng thng hay r xung trong mt bi, phn gc rt nh, phn trên phình ra, to thành 4 góc, dài ti 45 cm, to 1-1,5 cm. Có 2-5 trên đnh ca thân, lá mng nhưng cng,

dài 3-8 cm, rng 1,5-2,5 cm. Vòi hoa dài 3-8 cm, trên mi vòi hoa có 3-8 hoa, hoa màu xanh xn, màu kem hoc pha màu nâu. Lá đài to phn chân và thường dài hơn cánh hoa. Môi ngn hơn nhưng rng hơn các b phn khác ca hoa, màu trng và có đim thêm màu nâu. Rt khác nhau trong cùng mt loài vì phm vi ca nó khá rng và có mt s biến loài đã được ghi nhn mt vài loài được coi là hiếm.

Lan biu sinh, thường sng trong rng, vùng đt thp, trên đ cao ti 1.000 m, min đông Australia.

Dendrobium transparens 

Gi hành dài 30-50 cm, nh thường cong rxung. Lá màu xanh nht, rng theo mùa. Vòi hoa phát xut t đt trên ca thân đã rng lá. Có  2-3 hoa, hoa to 3-4 cm, cánh hoa rng hơn lá đài, c hai đu có màu trng pha hng, gn đu cánh có màu tím hoa cà. Môi hình trng thuôn, bc tr hoa phn chân và có hai miếng bt màu đ tia gn phn chân.

Lan biu sinh, trong các khu rng trin núi ca dãy Himalayas, trên đ cao 1.000-1.500 m, min đông bc n đ, Myanmar.

  Dendrobium trigonopus 

Gi hành ngn, mc thành cm, cao 10-25 cm, to 1 cm, có các khe rãnh dc theo thân, đôi khi còn có lông. Lá thuôn hp, mc gn đnh ca thân, dài 10 cm, rng 2,5 cm, có lông phn dưới và trên v la ca lá. Vòi hoa ngn, phát xut gn đnh ca thân, có 2-3 hoa, hoa to 5 cm, có hương thơm, cánh hoa ging như sáp, màu vàng sáng. Môi màu xanh và có lông trên mt trong ca môi.

Lan biu sinh, trong các khu rng trên núi, có mùa khô rõ rt, trên đ cao 1.500-1.800 m, Myanmar, Thái-lan, Lào, Vân Nam Trung quc.

Dendrobium unicun 

Gi hành thng đng, sau mt thi gian thì r xung, màu ca gi hành t xanh đm đến nâu hoc đen, dài 25 cm, to 1 cm. Có ít lá, lá hp, dài 4,5 cm, rng 1,5 cm, mc gn đnh ca thân. Vòi hoa mc hai bên t đt trên ca thân, có 2-4 hoa màu cam sáng, hoa to 4-5 cm, các lá đài và cánh hoa hp và đi xng nhau.

Môi lin và chiếm phn trên ca hoa, màu môi là cam nht vi nhng đường vân đm chy theo chiu dc môi.

Là lan biu sinh, sng trên các bi cây và trên cây, là thch lan sng trong nơi có khí hu gió mùa, ánh sáng mnh, trên đ cao 800-1.500m, Thái-lan, Lào, Vit Nam.

 Dendrobium vexillarius

Gi hành mc thành bi, cao 3-15 cm. Có 2-10 lá, lá hp chĩa lên đnh ca thân. Hoa mc thành cm vi 2-5 hoa đu mút ca thân, hoa dài 2-4 cm, hoa rt lâu tàn, bu nhy trông như ba cái cánh.

Có 7 biến loài đã được ghi nhn da trên tính cht thc vt và màu hoa ca chúng. Biến loài vexillrius có hoa màu vàng đến vàng pha xanh.

Môi màu xanh đen hoc đen vi đu cánh có màu cam hoc đ. Các biến loài khác có màu đcam, hng, vàng, trng hoc xám xanh dương.

Là lan biu sinh, sng trên cây trong các khu rng có khí hu mát m, nhiu mưa, là đa lan sng trong các đng c, trên đ cao 1.000- 4.000 m, New Guinea, Moluccas, nhng hòn đo thuc Bismarck.

Dendrobium victoriae-reginae 

Gi hành dài, nh, phân nhánh hình thành nhng tm thm ri rm, gi hành dài 30-40 cm, có khi lên ti 100 cm. Lá hp, rng theo mùa, dài 7 cm, rng 1,3 cm. Vòi hoa mc hai bên trên thân cây tri lá, có 2-5 hoa, hoa ging như sáp, to 3-4 cm, và màu xanh dương vi sc đ khác nhau, thường vi nhng gân màu đm hơn. Tr hoa trng.

Lan biu sinh, trong các khu rng mây che ph, thích hp dưới bóng râm và m ướt, trên đ cao 1.300-2.600 m, Philippines.

 Nguồn tài liệu : SÁCH HOA LAN ( của Bác Phạm Tiến Khoa )

Cập nhật: 15/04/2020 — 18:21

CƠ SỞ SẢN XUẤT THÁI SƠN | P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh

1) Nick facebook: Tô Quốc Cường (0977.781.549 | Dĩ An, Bình Dương | quoccuongbinhduong@gmail.com)

2) Nick facebook: Ben Nguyen (090.337.4405 | Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | bennguyendalat@gmail.com)

0977.781.549
0903.374.405